Ochrana osobných údajov

SÚHLAS SO SPRACOVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV

v zmysle §13 ods1 písm. a) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ,,Zákon“) a čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“)

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je spoločnosť MODWELL s.r.o., so sídlom Rázusova 1, 040 01, Košice, IČO: 43804055 zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., oddiel Sro., vložka č. 20675/V (ďalej len „Prevádzkovateľ)

Zoznam osobných údajov:

Osobné údaje klienta – meno, priezvisko, titul, e-mail, telefónny kontakt

Účely spracovania osobných údajov:

Činnosti spojené s predajom nehnuteľnosti a kontaktovanie zákazníka na základe kontaktného formulára.

Osobné údaje sa nesmú ďalej spracovávať spôsobom, ktorý nie je zlúčiteľný s týmito účelmi. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním požiadavky na adresu prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne, na základe súhlasu.                  

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu.